Zdivo

 

Provádění zdiva z Liaporu při použití normálního maltového lože

Všeobecně

Provádění zdiva ze zdicích prvků Liapor je snadné a rychlé. Použitím systému pero a drážky na většině typů tvarovek umožňuje přesné a rychlé zdění a nižší spotřebu malty. Díky doplňkovým prvkům, jako jsou věncovky, tvarovky U a překlady je vytvářen jednotný podklad pro omítky.

Obecný postup při zdění zdiva z tvárnic lehkého betonu z Liaporu při použití normálního maltového lože:

Zdění tvarovek z Liaporu se provádí běžným způsobem. Doporučená tloušťka normálního maltového lože je 12 mm. Postup při zdění je možno shrnout do několika základních bodů:

 1. Před začátkem vyzdívání stěn si připravíme ohoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě dube stejná jako výška budoucí zdi.
 2. Vyhledáme nejvyšší místo na podkladní ploše a provedeme vyrovnání pro první vrstvu zdicích prvků pomocí základního maltového lože.
 3. Pokud je to nutné a požadované, položíme na vodorovnou podkladní konstrukci izolace proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva).
 4. zdicí prvky z Liaporu se před ukládáním do zdiva nevlhčí, pouze se zbaví prachu a nečistot. Jsou totiž méně nasákavé a odjímají maltě vodu podstatně méně než jiné zdicí materiály.
 5. zdicí prvky začneme ukládat v rozích domu a srovnáváme je pomocí gumové palice do vodováhy. Dbáme při tom na správnou orientaci systému per a drážek.
 6. Tvarovky se klademe ložnou stranou s uzavřenými nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru, čímž nedochází k pro padávání zdicí malty do vzduchových dutin s následným zhoršením tepelně izolačních vlastností a také nedojde ke zvýšené spotřebě malty.
 7. Rovinu líce zdiva vyznačíme zednickou šňůrou vedenou kolem tvárnic v protilehlých rozích.
 8. Začneme pokládat tvarovky podél napnuté zednické šňůry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly systém pero drážka. Tvárnice s perem a drážkou ukládáme na sraz, bez maltování boční stěny, nebo co nejblíže k sobě tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. Tvarovky s maltovou kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 10 mm. Kapsy se vyplní maltou Thermovit ihned během zdění. U tvarovek s boční hladkou stěnou se boční stěna namaltuje před vložením do zdiva.
 9. Polohu vyzdívaných tvarovek srovnáváme gumovou paličkou, vodováhou a připravenou ohoblovanou latí.
 10. Konzistenci malty pro zdění volíme tužší, než je obvyklé u jiných zdicích materiálů.
 11. zdicí prvky ukládáme do malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v pruzích se nedoporučuje, neboť zhoršuje pevnost zdiva. Pro lepší tepelný odpor ložné spáry je možno použít lehkou zdicí maltu z Liaporu. Malta vytlačená ze spar se stáhne zednickou lžící tak, aby nepřesahovala přes líc zdiva. Kontroluje se vodorovnost horního okraje zdiva a rovinnost líce zdiva.
 12. Při zdění musíme důsledně dodržovat pravidla vazby. U nevyztuženého zdiva ze zdicích prvků o výšce ? 250 mm musí být jejich vzájemné přesahy nejméně 0,4 násobek výšky zdicího prvku, nejméně však 40 mm. V rozích a napojení stěn nesmí být přesahy menší než šířka zdích prvků, pokud by to méně než podle výše uvedeného požadavku. Toto pravidlo musíme obzvláště dodržovat v místech změny tloušťky nebo výšky stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a nikách, v rozích a pod..Jestliže není možné zásady vazby dodržet, je třeba učinit opatření k dosažení požadované únosnosti. Toto opatření může zahrnovat vložení výztuže, např. v podobě svařované sítě.
 13. Pří zdění dodržujeme základní délkový modul 125 mm a výškový modul 250 mm. Pokud nelze z nějakého důvodu dodržet tento modul, krátí se tvarovky strojně.
 14. Při zdění se dodržují obecná pravidla pro vazbu zdicích prvků ve zdivu, pravidla pro vyztužování parapetů, překrývání styků různých materiálů na povrchu, zásady pro omítání a další zásady.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz