Zdivo

 

Příprava materiálu

Malty připravované na staveništi

Pří výrobě malty přímo na staveništi musíme dodržovat míchací předpis, který zajistí požadované funkční vlastnosti pro dané použití. Pokud není míchací předpis stanoven v projektové speciikaci, měly by se detailní speciikace základních složek, jejich poměry a postup míchání vybrat na základě zkoušek prováděných na zkušební záměsích a nebo na podkladě veřejně dostupných předpisů.

Pokud odebíráme vzorky, musí být odebírány podle ČSN EN 998-2 a zkoušeny podle ČSN EN 1015-17, nebo pokud se používá výpočtová metoda založená na měření hodnot obsahu chloridových iontů ve složkách malty, nemá být překročena největší přípustná hodnota podle ČSN EN 998-2. Je-li nutné ověřit vlastnosti malty, mají se vzorky připravit a zkoušet podle ČSN EN 1015-11.

Přidání přísad, příměsí nebo pigmentů můžeme použít na doporučení v projektové dokumentaci. Materiály pro výrobu malty musí být přesně dávkovány podle hmotnosti nebo objemu v určeném poměru pomocí vhodného měřícího zařízení. Při navrhování dávkování složek do malty se má přihlédnout k množství vody, které bude absorbováno zdicími prvky a maltovými spárami. Při provádění malt na staveništi se má používat mechanická míchačka, ruční míchání není doporučeno.

Malty vyráběné průmyslově, předem dávkované maltové směsi pro zdění

Pokud zvolíme způsob zdění při použítí malty průmyslově vyráběné a předem dávkované malty, musíme tyto malty používat podle pokynů výrobce, ten udává dobu míchání a druh míchacího zařízení.

Povolené odchylky

Při provádění veškerých stavebních prací nesmíme překročit povolené odchylky. V průběhu provádění stavby musí být kontrolovány rozměry a rovinnost povrchů. Odchylky dokončených zděných prvků od jejich zamyšlené polohy nemají přesáhnout hodnoty uvedené v projektové speciikací. V případech kdy projektová speciikace toto neuvádí, nemají být přesaženy hodnoty uvedené v ČSN EN 1996-2.

Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky

Pozice Největší povolená odchylka
Svislost
v rámci jednoho podlaží ±20 mm
v rámci celkové výšky budovy ±50 mm
svislá souosost ±20 mm
Rovinnost a
v délce kteréhokoliv 1 metru ±10 mm
v délce 10 m ±50 mm
Tloušťka b
jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot: ±5 mm nebo ±5 % tloušťky vrstvy
celé vrstvené dutinové stěny ±10 mm

a – Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body
b – S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.

První vrstva zdiva nemá přesahovat přes hranu podlahy nebo základu o více než 15 mm.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz