Zdivo

 

Obecný postup při zdění z tvárnic lehkého betonu z Liaporu při použití tenkého maltové lože

Zdění tvarovek z Liaporu na tenké maltové lože se provádí následujícím způsobem. Doporučená tloušťka tenkého maltového lože je 2 mm. Postup při zdění je možno shrnout do několika základních bodů:

 1. Dříve než začneme vlastní práce s kalibrovaným zdivem, je třeba abychom provedli výškové zaměření základního povrchu, tedy míst, kde je navrhováno zdivo, pomocí nivelačního přístroje. Výšky je třeba zjišťovat v charakteristických místech dispozice jako jsou napojené stěn, zalomení apod. V případě dlouhých přímých stěn doporučujeme zjišťovat výšku po cca 2 m. Po zjištění výšek je potřeba nalézt nejvyšší místo, které bude základním místem pro založení stěny (doporučujeme toto místo přesně označit pro případy zpětných kontrol).
 2. Při provádění vyrovnávací vrstvy, je třeba provést směrové vytýčení konstrukce stěny, tj. odkud a kam bude zdivo kladeno. Vlastní vyrovnávací vrstva se provádí z tepelně izolační malty Thermovit. Začíná se provádět z nejvyššího místa (základního) základů, a to v minimální tloušťce vrstvy 8 mm. Na tuto výšku budou vyrovnány všechny místa ve směru kladení zdicích prvků. Tyto vyrovnávací pásy se vytváří postupně. Nejdříve se ve vzdálenosti 2-4 m od základního bodu vytvoří maltové plochy o stejné výšce. Po zatvrdnutí je pak aplikována mezi tyto výškové body vyrovnávací malta, která se strhává latí do potřebné nivelety. Tento postup se dále opakuje mezi těmito základními body dokud není vytvořen ucelený záběr (většinou celistvá stěna, z rohu do rohu nebo zalomení). Je potřeba připomenout, že přesnost měření by měla být ±0,5 mm, vzhledem k tomu, že tloušťka ložné spáry u kalibrovaného zdiva se počítá na 2 mm. Z toho vyplývá, že provedení vyrovnávací vrstvy je věcí zásadní a její provedení určuje, zda je konstrukce stěny z kalibrovaného zdiva realizovatelná.
 3. Pokládka první řady probíhá obdobně jako u zdiva prováděného klasickou metodou zdění. Vše začíná založením rohových či lomových prvků a jejím vyrovnáním. Mezi tyto prvky pak již probíhá ukládání jednotlivých segmentů dle běžného technologického postupu zdění zdiva Liapor. Kalibrované zdicí prvky Liapor srovnáváme pomocí gumové palice do vodováhy. Dbáme při tom na správnou orientaci systému per a drážek.
 4. Pokud je to nutné a požadované, položíme na vodorovnou podkladní konstrukci izolace proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva).
 5. Kalibrované zdicí prvky z Liaporu se před ukládáním do zdiva nevlhčí, pouze se zbaví prachu a nečistot. Jsou totiž méně nasákavé a odjímají maltě vodu podstatně méně než jiné zdicí materiály.
 6. Tvarovky klademe ložnou stranou s uzavřenými nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru, čímž nedochází k pro- padávání zdicí malty do vzduchových dutin s následným zhoršením tepelně izolačních vlastností a také nedojde ke zvýšené spotřebě malty.
 7. Rovinu líce zdiva vyznačíme zednickou šňůrou vedenou kolem tvárnic v protilehlých rozích.
 8. Začneme pokládat tvarovky podél napnuté zednické šňůry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly systém pero drážka. Tvárnice s perem a drážkou ukládáme na sraz, bez maltování boční stěny, nebo co nejblíže k sobě tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. Tvarovky s maltovou kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší než 10 mm. Kapsy se vyplní maltou Thermovit ihned během zdění. U tvarovek s boční hladkou stěnou se boční stěna namaltuje před vložením do zdiva.
 9. Pro zdění kalibrovaných tvarovek Liapor na tenké maltové lože používáme tenkovrstvou zdicí maltu vyráběnou jako suchá maltová směs.

  Tenkovrstvá zdicí malta se dá aplikovat na kalibrované tvarovky dvěma způsoby:

  • pomocí maltových boxů, které zajišťují rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdicí maly po povrchu tvarovky,
  • rozprostření malty pomocí nanášecího hřebene nebo lžíce s hřebenem.

  Tyto prostředky umožňují provedení tloušťky maltového lože 2 mm.
  Příprava tenkovrstvé zdicí malty probíhá v nádobě pro míchání ručním elektrickým mísidlem ze suché směsi dle návodu, který je obsažen na obalu suché maltové směsi.
 10. Zdicí prvky ukládáme do tenké malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v pruzích se nedoporučuje, neboť zhoršuje pevnost zdiva. Kontroluje se vodorovnost horního okraje zdiva a rovinnost líce zdiva
 11. Při zdění musíme důsledně dodržovat pravidla vazby. U nevyztuženého zdiva ze zdicích prvků o výšce ? 250 mm musí být jejich vzájemné přesahy nejméně 0,4 násobek výšky zdicího prvku, nejméně však 40 mm. V rozích a napojení stěn nesmí být přesahy menší než šířka zdích prvků, pokud by to méně než podle výše uvedeného požadavku. Toto pravidlo musíme obzvláště dodržovat v místech změny tloušťky nebo výšky stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a nikách, v rozích a pod.. Jestliže není možné zásady vazby dodržet, je třeba učinit opatření k dosažení požadované únosnosti. Toto opatření může zahrnovat vložení výztuže, např. v podobě svařované sítě.
 12. Pří zdění dodržujeme základní délkový modul 125 mm a výškový modul 250 mm. Pokud nelze z nějakého důvodu dodržet tento modul, krátí se tvarovky strojně.
 13. Při zdění se dodržují obecná pravidla pro vazbu zdicích prvků ve zdivu, pravidla pro vyztužování parapetů, překrývání styků různých materiálů na povrchu, zásady pro omítání a další zásady
 14. Příčky s nosnými stěnami a nosné stěny různých vlastností mají být navzájem spojovány pomocí ocelových pásků, aby byla umožněna jejich oddělená deformace. Nedoporučuje se spojkovat takovéto stěny pomocí vazby do kapes. Jestliže vzdálenost ocelových pásků nejsou v projektové speciikaci určeny, nemá být svislá vzdálenost mezi dvěma ložnými spárami, v nichž jsou vloženy ocelové pásky, větší než 600mm. Pokud není předepsáno s ohledem na technologii, doporučuje se ukládání ocelových pásků do ložných spar během zdění.
 15. Teplota prostředí při zdění by neměla klesnout pod +5°C, ale bez opatření by neměly probíhat ani práce, pokud teplota přesahuje +30 °C.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz