Zdivo

 

Napojování nenosných stěn k sousedním stavebním konstrukcím

Nenosná stěna není určena k přenášení zatížení a můžeme ji během životnosti stavby odstranit, aniž by byla ohrožena spolehlivost a celistvost zbývající nosné konstrukce. Tyto příčky slouží pouze jako dělící konstrukce místností. Tyto stěny není možné použít ke ztužení budovy. Příčky musí být schopné zachycovat síly působící na jejich plochu a tyto síly musí bezpečně přenést na nosnou konstrukci.

Navržené příčky musí splňovat následující požadavky:

  1. přenesení vlastní hmotnosti včetně povrchové úpravy
  2. přenesení vodorovných zatížení a roznesení tohoto zatížení na sousedící stavební konstrukce
  3. odolnost vůči dynamickému a statickému zatížení, která se mohou při užívání vyskytnout

Příčky můžeme připojovat ke stavebním konstrukcím různými způsoby. Tato připojení určují stabilitu příček a musí zachytit zatížení působící na stěny a dále je potřeba uvažovat s možnými změnami tvaru přiléhajících stavebních konstrukcí. Samotná stabilita stěn během stavby příček musí být zajištěna vhodnými opatřeními (např. v oblasti stěna/strop-zaklínování). Dalším určujícím hlediskem k výběru připojení jsou stavebně fyzikální vlastnosti (protihluková a protipožární ochrana). Níže jsou uvedeny způsoby možných připojení příček. Pokud budou příčky připojovány podle těchto detailů, není jejich posouzení zpravidla nutné.

Boční připojení

Musíme zohlednit působení vyvolaných sil a pak lze využít boční připojení pomocí:

  1. vložením kotev-stěnových spon s nebo bez kotevních kolejniček
  2. vyzdění do vynechaných drážek

Jako boční připojení lze využít i zárubně dveří ne celou výšku místnosti a ocelové proily ve tvaru T nebo I.

Horní připojení

Některé příčky se nevyzdívají až ke stropu a je nutné vyřešit horní okraj příčky označovaný jako volný. Ztužení horního okraje je možné zajistit pomocí ztužujícího věnce nebo ocelovými proily.

Připojení příček ke stropu je možné provádět pomocí kovových úhelníků nebo jinými ocelovými proily (např. proily tvaru U nebo T). V těchto případech je nutné dodržet požadavky na protipožární ochranu (vložka z minerální vlny musí mít vhodné vlastnosti). Musíme dále vyhodnotit hlediska proveditelnosti a dále hledisko estetické. Dále bychom měli zohlednit neplánované působení sil, popř. vyšší smršťování.

Když posoudíme jaká napětí mohou působit na příčku od zatížení stropu v důsledku dotvarování a smršťování, můžeme rozhodnout o tom, zda spáry mezi horním okrajem příčky a stropem promaltovávat, nebo použít nějaký pružný materiál. Veškeré poznatky které máme o konstrukci je možné zohlednit při výběru připojení - kluzné nebo tuhé.

Kluzné připojení

Pokud při návrhu konstrukce počítáme s neplánovaným působení sil, navrhneme kluzné připojení. Toto připojení nám bezpečně přenese vyšší smršťování. Tato kluzná připojení mohou být vytvořena pomocí ocelových proilů nebo vyzděním drážek (výklenků). Boční připojení příček musí být zachováno i tehdy, když dojde k deformaci sousedních konstrukcí. Jednotlivé případy připojení je nutné posoudit také z hlediska zabudování kluzné fólie do paty příčky. Musí však nutně být zachyceno vodorovné působení zatížení. Doporučuje se vyplnit boční a horní spáry mezi příčkou a sousedním i konstrukcemi např. minerální vlnou, konstrukce však musí splňovat požadavky protihlukové a protipožární ochrany.

Tuhá připojení

Tuhá připojení můžeme provádět v případech, že nepředpokládáme vnesení žádného nebo jen nepatrného napětí působícího na příčku ze sousedních konstrukcí. A dále nepředpokládáme, že by se příčka příliš smrštila. Tyto tuhá připojení se používají v obytných stavbách s malým rozpětím stropu a příčka by neměla bát delší jak 5 m. Tuhá připojení ke stavebním konstrukcím je možné vytvořit pomocí ozubu, nebo vložením stěnových spon do ložných spár. Podobné účinky tuhého spojení má vyzdění příčky do drážky, připojení příčky omítkou nebo ocelovými proily.

Napojování nosných stěn

Nosné stěny různých vlastností mají být navzájem spojovány pomocí ocelových pásků, aby byla umožněna jejich oddělená deformace. Nedoporučuje se spojkovat takovéto stěny pomocí vazby do kapes. Jestliže vzdálenost ocelových pásků nejsou v projektové speciikaci určeny, nemá být svislá vzdálenost mezi dvěma ložnými sparami, v nichž jsou vloženy ocelové pásky, větší než 600 mm. Pokud není předepsáno s ohledem na technologii, doporučuje se ukládání ocelových pásků do ložných spar během zdění.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
se zdivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Zdicí systém Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Petr Vanda Obchodní manažer - zdivo
tel. +420 352 324 412
mobil +420 734 355 654
e–mail vanda@liapor.cz