Jak se vyrábí

 

Výroba keramického kameniva Liapor

Jak se vyrábí Liapor

Perly (jinak též zrna nebo granulát) keramického kameniva Liapor vyrábíme z plastifikovaných třetihorních jílů vypalováním v rotačních pecích. Podívejme se na celý proces podrobněji.

Suroviny

Vstupní surovinou pro výrobu keramického kameniva je buďto tvrdší břidlice, anebo plastické jíly.

A právě vynikající třetihorní cypřišové jíly z nadloží hnědouhelných slojí sokolovské pánve jsou surovinou, ze které v závodu Lias Vintířov vyrábíme keramické kamenivo Liapor.

Postup výroby v závodu Lias Vintířov

Lehké keramické kamenivo Liapor je v závodu Vintířov vyráběno plastickým postupem. Nepoužívají se žádné porotvorné přísady – pouze díky vynikajícím vlastnostem jílů a díky technologii zpracování je Liapor jedním z nejlehčích materiálů na světě.

  1. Vytěžený jíl je v několika stupních drcen a plastifikován.
  2. Vytvořené granule (perly) procházejí rotační pecí, kde při teplotě cca 1 150 °C expandují.
  3. Expandovaný granulát je zchlazen a pokračuje do třídicí linky, kde je přesně tříděn na široké a úzké frakce.
  4. Vytříděný Liapor je uložen v uzavřených silech (pro dokonale suché aplikace, viz níže), nebo na otevřených skládkách.
  5. Pro některé aplikace je část Liaporu ještě drcena.

Liapor pro suché aplikace

Vyžaduje-li to aplikace (zásypy dřevěných konstrukcí, suché maltové či betonové směsi), může být Liapor dodán v dokonale suchém stavu (garantovaný obsah vlhkosti do 1 %). Tohoto stavu je dosaženo skladováním v uzavřených silech.

Více v kamenivu Liapor pro stavební účely

Kontrola jakosti výroby

Protože je keramické kamenivo Liapor základní surovinou pro celou řadu aplikací ve stavebnictví, je velmi pečlivě kontrolován z hledisek mechanicko-fyzikálních a chemických a také z hlediska zdravotní nezávadnosti.

V pravidelných intervalech jsou vzorky Liaporu odebírány a zkoušeny na následujících místech:

Zkoušky vedle nezávadnosti kontroluji také sypnou hmotnost, objemovou hmotnost zrna, tvar zrna, mezerovitost, setřesitelnost, křivku zrnitosti, obsah cizorodých částic, obsah sloučenin síry, mrazuvzdornost, součinitel tepelné vodivodosti, radioaktivitu aj.

Přečtěte si více o naší politice kvality a o normách a předpisech pro lehká kameniva.

Historie keramického kameniva

Historie výroby keramického kameniva sahá do počátku 20. století. Stavební podnikatel a cihlář Stephen J. Hayde z Kansas City v USA si při výrobě cihel všiml, že během vypalování za vysokých teplot dochází k nafukování některých bloků.

Po několika letech pokusů získal v roce 1918 patent na výrobu keramického kameniva expandováním břidlice v rotační peci. V roce pak 1920 odstartoval průmyslovou výrobu lehkých kameniv z expandovaných jílů a břidlic pod názvem Haydite.

Více o historii výroby Liaporu v závodu Lias Vintířov