O Liaporu

 

Co je Liapor

Co je keramické kamenivo Liapor

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu.

Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé pod obecným názvem keramzit.

Podívejte se podrobně na výrobu a historii lehkého keramického kameniva

Klíčové přednosti kameniva Liapor

Kamenivo Liapor se vyznačuje mnoha vlastnostmi čistých keramických materiálů. Obsahuje minerály jako illit, kaolinit nebo křemík, úlomky slíd a také fosilní zbytky. Tyto zbytky spolu s některými minerály působí při expandaci během výroby.

Liapor vyniká

  • nízkou objemovou hmotností,
  • vysokou pevností,
  • výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi,
  • objemovou stálostí,
  • trvanlivostí,
  • odolností vůči žáru, mrazu, povětrnostním podmínkám i chemikáliím
  • a vysokými hodnotami akustického útlumu.

Nízká objemová hmotnost

Díky porézní struktuře mají zrna Liaporu velmi nízkou objemovou hmotnost 500–1500 kg/m3.

Sypná hmotnost zrn je 250–900 kg/m3, specifická hmotnost materiálu 2300–2600 kg/m3. Mezerovitost volně sypaného Liaporu je 40–50 %, mezerovitost drceného pak 55–65 %. Setřesitelnost je 2–13 %, setřesitelnost drceného Liaporu pak 8–20 %.

Vysoká pevnost v tlaku

Zrna Liaporu jsou téměř kulovitá, s pevnou slinutou skořápkou a rovnoměrně porézním jádrem. To jim dodává vysokou pevnost v tlaku 0,7–10 MPa.

Výborné izolační vlastnosti

Porézní struktura a keramická podstata zaručují vynikající tepelně-izolační a akumulační vlastnosti kameniva Liapor.

Součinitel tepelné vodivosti λ je od 0,09 W·m−1·K−1.

Objemová stálost

Po setřesení je vrstva Liaporu objemově stabilní. Nedochází k žádnému dalšímu sesedání nebo dotvarování.

Trvanlivost

Liapor je mechanicky velmi odolný. Je také chemicky stabilní: odolává kyselinám i louhům.

Ve vodě je neutrální. Nerozpouští se, ani neuvolňuje škodlivé výluhy nebo plyny.

Odolnost vůči vlhkosti

Liapor není hygroskopický, tzn. nepřijímá vlhkost ze vzduchu (přirozená ustálená vlhkost je 0,2 %). Ze zásypů ani z výrobků z Liaporu nevzlíná voda, protože nemají kapilární strukturu.

Liapor v suchém stavu (více Výroba Liaporu) umístěný do konstrukce, která je chráněna přístupu vody, zůstává dokonale suchý.

Vodou nasáklé zrno Liaporu na vzduchu poměrně rychle vysychá.

Mrazuvzdornost

Jednotlivá zrna Liaporu mají porézní nekapilární strukturu, zmrzlá voda se v nich proto může rozpínat. Díky tomu jsou vysoce mrazuvzdorné i všechny výrobky obsahující keramické kamenivo Liapor.

Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.

Žáruvzdornost

Liapor v žáru vzniká, a proto je vysoce žáruvzdorný. Dle normy ČSN 73 0823 je zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti A – materiál nehořlavý.

Ekologičnost a zdravotní nezávadnost

Liapor je čistý přírodní jíl. Po skončení životnosti proto mohou být výrobky recyklovány a znovu použity jako lehké kamenivo.

Neuvolňuje žádné plynné emise ani škodlivé výluhy. Z hlediska obsahu přírodních radionuklidů je systematicky testován.

Liapor má až 5× nižší objemovou hmotnost, než běžné kamenivo. Proto jsou jeho úroveň radioaktivity a obsah chemických příměsí (sloučeniny síry a chloridů) pětinové.

Chemické složení

Obsah organických a cizorodých částic je téměř nulový díky tepelnému zpracování za vysokých teplot a následnému třídění přes řadu sít.

Chemicky je Liapor ideální pro použití do vyztužených a předpjatých betonů. Celkový obsah síry je 0,2–0,5 %, sirníků 0,02–0,05 % a chloridů 0,005–0,01 % hmotnosti.

Mineralogické složení Liaporu představuje tabulka níže. Všechny složky jsou pevně navázány a neuvolňují žádné škodlivé emise.