Kamenivo

 

Extenzivní a intenzivní ozelenění střech

Z Liaporu je možno provést nejen ochranné zásypy izolace na plochých střechách, ale je na nich možno vybudovat zajímavé a hodnotné travnaté a ozeleněné plochy. Při tomto řešení může střešní konstrukce plnit nejen izolační funkci, ale může na ní vzniknout prostor pro odpočinek nebo alespoň prostor pro tolik potřebnou zeleň. Při návrhu skladby vrstev pro ozelenění lze použít Liapor, Liaflor i Liadrain.

O tom, zda a jakým způsobem lze střechu ozelenit, rozhoduje:

 • únosnost střešní konstrukce
 • požadavek na budoucí využívání střechy
 • požadavek na úroveň budoucí údržby zeleně na střeše
 • možnosti zabránění prorůstání kořenů rostlin do střešní konstrukce (materiály zabraňující prorůstání kořenů musí být ověřeny zkouškou s rostlinami s agresivními kořeny jako topol, osika, olše šedá, vrba jíva).

Přínos ozelenění střech můžeme zhodnotit z několika hledisek:

Stavebně fyzikální aspekty

 • zlepšené tepelně i zvukově izolační vlastnosti
 • ochrana střešní konstrukce před velkými teplotními výkyvy a před ultrafialovým zářením
 • ochrana před mechanickým poškozením

Ekologické aspekty

 • zpětné získání hodnotné vegetační plochy
 • zlepšení mikroklimatu díky absorpci kysličníku uhličitého a dodávání kyslíku fotosyntézou
 • odstraňování prachu a škodlivých látek z ovzduší jejich zachycováním ve vegetaci a živném substrátu
 • zvýšená schopnost zachycovat srážkovou vodu a tedy zpoždění odevzdání povrchové vody do kanalizace

Ekonomické aspekty

 • úspora energie díky zlepšené tepelné izolaci střechy
 • snížení nákladů na údržbu díky účinné ochraně celé střešní konstrukce
 • při použití intenzivního ozelenění střechy je vytvořen nový využitelný prostor - obytná zahrada - bez dalšího záboru půdy

Estetické a psychické aspekty

 • optické vylepšení viditelných plochých střech a střech se spádem až do 25 stupňů
 • příjemnější a zdravější prostředí a mikroklima

Základní dělení ozelenění střech

 • extenzivní
 • intenzivní

Extenzivní ozelenění

Principem extenzivního ozelenění je, že je lze zakládat i na střechách s poměrně malou únosností (0,6 až 3 kN/m2, minimální přípustná únosnost střechy pro ozelenění je 0,6 kN/m2).

Extenzivní ozelenění
Extenzivní ozelenění

Tloušťka vegetační vrstvy je velmi malá (50–150 mm), takže přitížení střešní nosné konstrukci je minimální. Extenzivní ozelenění střech je plošné ozelenění s vegetačními formami, které se udržují samovolně ve společenstvu blízkém společenstvům rostlin na přirozených stanovištích a které vytváří na malé vrstvě substrátu trvalý a zapojený rostlinný kryt. Zásobování vodou a živinami se děje pouze přirozenými procesy. Výběr rostlin pro extenzivní zazelenění je poměrně náročný. Musí to být rostliny, které se příliš nerozrostou a které nepotřebují žádnou péči. Doporučené jsou například pažitka (Allium schoenoprasum), ostřice nízká (Carex humilis), kostřava (Festuca amethystyna), rozchodníky (Sedum ...) a pod. Při výšce rostlin 5 až 10 cm se použije souvrství bez izolace nebo souvrství s izolací, tloušťka souvrství 10 cm a zatížení střechy 0,65 kN/m2. Při výšce rostlin 5 až 20 cm se použije souvrství s izolací a drenážní vrstvou, tloušťka souvrství 12 cm a zatížení střechy 1,0 kN/m2.

 • pěstební substrát z Liaporu a rašeliny
 • izolace proti vodě s ochranou proti prorůstání kořenů
 • Liapor 4–8 zpevněný cementem jako spádová a tepelně izolační vrstva, s odvětráním
 • betonová stropní konstrukce

Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou
Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou

Intenzivní ozelenění střech

Intenzivní ozelenění střech je možno zakládat pouze na střechách s únosností větší než 3 kN/m2. Tloušťka vegetační vrstvy se pohybuje v rozmezí 300–1000 mm. Systém má poměrně vysokou schopnost zadržovat dešťovou vodu, což je význam-né pro zavlažování v extrémně suchém období. Přesto je dobré počítat s umělým zásobováním vodou a živinami. Na střechách s intenzivním ozeleněním se předpokládá pracovní nebo rekreační pohyb osob. Používají se zpravidla pro rozšíření užitného nebo obytného prostoru. Mohou se zde pěstovat i náročnější rostliny jako růže, nízké křovinaté rostliny, nízké keře a při odpovídajícím zvýšení vegetační vrstvy i střední a vyšší keře. Výška porostu může být až 250 cm.

Pro intenzivní ozelenění se použije souvrství na obrázku. Tloušťka souvrství je od 15 cm a zatížení střechy od 1,5 kN/m2.

Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou
Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou

Intenzivní zazelenění - souvrství

 • pěstební substrát z Liaporu nebo Liadrainu a rašeliny
 • filtrační vrstva (PE plsť)
 • drenážní a jímací vrstva z vrstva
 • ochranná vrstva (PE plsť)
 • izolace proti vodě odolná proti prorůstání kořenů
 • beton stropní konstrukce

Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou
Extenzivní zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou

Ozelenění šikmých střech

Pomocí Liadrainu je možno provést ozelenění šikmé střechy se sklonem 5–25 °. Všechny komponenty takového systému musí dobře spolupůsobit. Příklad skladby je na následujícím obrázeku.

 • pěstební substrát z Liaporu nebo Liadrainu a rašeliny
 • drenážní vrstva Liadrainu
 • tepelná izolace vhodná pro použití v obrácené střeše
 • izolace proti vodě a prorůstání kořenů, svařená a položená
 • dřevěné bednění střechy
 • krokve
 • odvodnění

Zatížení uvažovaná při návrhu ozeleněné střechy

Pro výpočet zatížení střechy se uvažují tato zatížení:

 • všechny materiály na střeše ve stavu plného nasycení vodou
 • maximální zatížení rostlinami
 • sníh
 • nahodilé zatížení osobami

Zatížení souvrstvím

Pro vrstvu substrátu může být díky omezené hmotnosti Liaporu a Liadrainu i ve vodou nasáklém stavu počítáno s hmotností 1 000 kg/m3.

Zatížení rostlinami

pro extenzivní ozelenění – trvalky, skalničky 1–10 kg/m2

pro intenzivní ozelenění – keře, menší dřeviny 10–200 kg/m2

Skladba vegetačního souvrství (zdola)

drenážní vrstva

 • Liapor, Liadrain:
  • extenzivní ozelenění 3–5 cm
  • intenzivní ozelenění 10–20 cm
 • slouží k odvádění nebo ke hromadění přebytečné srážkové nebo zálivkové vody

filtrační vrstva

 • Liapor, Liadrain:
 • slouží k odvádění nebo ke hromadění přebytečné srážkové nebo zálivkové vody

půdní vrstva

 • extenzivní ozelenění 2–30 cm
 • intenzivní ozelenění 30–100 cm

Pro kořenovou vrstvu je použit substrát namíchaný z Liadrainu a humusu v poměru 50:50 až 90:10 objemových %. Substrát musí být dokonale odvodněn.

Používají se i jednovrstvé konstrukce, ve kterých jsou substráty takového složení, že není nutno vytvářet drenážní a filtrační vrstvu. Takový substrát je možno získat smícháním Liadrainu a humusu.

Kde a jak koupit

Navštivte naše obchodní distribuční centra
s kamenivem Liapor

…anebo přímo naši centrálu

Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě

Pošlete nám online poptávku Keramické kamenivo Liapor
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Libor Pupík Kamenivo Liapor, LiaporBeton a Liapor Mix
tel. +420 352 324 435
mobil +420 606 643 550
fax +420 352 324 499
e–mail pupik@liapor.cz