Reference

Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Výstavba stadionu započala v říjnu 2006 a 8. května 2008 byl slavnostně otevřen. Veškeré informace lze najít na www.stadioneden.cz.

Project manager: ARCADIS Project Management s.r.o.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z.

Projektant: Architektonický ateliér OMICRON-K - Ing.Arch. Martin Kotík, Ing.Arch. Daniel Dvořák, Ing.Arch. Leoš Zeman

Výrobci prefa dílců z LC: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.; Prefa Praha a.s.

 Prefabrikované dílce z lehkého betonu

Stavba stadionu je založena na železobetonových pilotách a nese střechu z oceli, která kryje prostory pro diváky. Nosnou konstrukci vlastního stadionu tvoří železobetonový montovaný skelet s příčnými rámy. Vlastní hlediště tvoří prefabrikované lavice průřezu L, doplněné vstupy, parapety a schodišťovými stupni vyrobené z lehkého betonu. Fasády jsou zateplené. Příčkové stěny jsou vyzděny akustickým zdícím systémem Liapor. Na obrázcích je znázorněna vizualizace dokončené stavby. Použitím lehkého betonu v tribunových lavicích došlo oproti použití běžného betonu k výraznému snížení stálého zatížení, což pro tribunový nosník znamenalo zmenšení stálého zatížení. Došlo tak k úspoře konstrukčního materiálu tribunových nosníků. Značný objem tribunových dílců vyrobených z lehkého betonu má příznivý vliv i na snížení zatížení sloupů a základů. Osvědčené detaily vzájemného propojení lavic a jejich uložení na tribunové nosníky byly převzaty z liberecké haly. Projektant navrhnul na tribunové lavice lehký beton LC 35/38 D 1,8 XF4, XC4 V5 s požadavkem na pohledovost betonu s celkovou plochou vadných míst pohledového betonu 1%. Výrobce použil lehký samozhutnitelný beton v konzistenci Slump Flow 650 mm (rozlití obráceným Abramsovým kuželem), který měl ve vysušeném stavu průměrnou objemovou hmotnost 1730 kg/m3, pevnost v tlaku 47 MPa a statický modul pružnosti 25 GPa. V první etapě byly dodávány prefabrikované tribunové lavice a schodišťové stupně z lehkého betonu v hodnotě téměř 20 mil. Kč.

 

Zdivo Liapor

V druhé etapě se společnost podílela na dodávkách tvarovek Liapor v celkovém objemu cca 150 000 ks. Jednalo se o tvarovky Liapor SL, Liapor M 300, Liapor M 175 a překlady. Tvarovka Liapor SL je i při požadavku na zvýšený tepelný odpor obvodových stěn vhodná pro jednovrstvé zdivo (R = 4,7 m2KW-1 při omítnutém zdivu tloušťky 430 mm) a pro objekty

s nízkou spotřebou energie. Tvarovka vyrobená jen z přírodních materiálů je snadno recyklovatelná a vyznačuje se garantovanou požární odolností. Základní výrobní komponent –

lehké kamenivo Liapor – je stabilní až do teploty 1000 °C a je klasifikován jako nehořlavý materiál (stupeň A). Z hlediska vlhkostních poměrů se zdivo z Liaporu vyznačuje téměř nulovou vzlínavostí a pomalým transportem vlhkosti při dlouhodobé životnosti (podobné jako u tradičního cihelného zdiva). Tvárnice řady Liapor M jsou naopak konstruovány tak, aby dosáhly velmi vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Akustické vlastnosti vnitřních příček mají pro zdraví a pohodu člověka zásadní význam. Hodnotou stanovující schopnost zdiva pohltit zvuk je tzv. akustický útlum (vzduchová neprůzvučnost), který mezi místnostmi v budovách musí vyhovovat ČSN 73 05 32. Vzduchová neprůzvučnost závisí do značné míry na plošné hmotnosti stěny, vliv na ni má však i struktura použitého materiálu. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvárnic z Liaporu způsobuje, že tvárnicové zdivo má vyšší akustický útlum než dělicí stěny (nosné i nenosné či příčky) z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Tvarovky Liapor jsou standardně určeny pod omítku, avšak díky své zajímavé struktuře bylo umožněno použít zdivo jako režné, bez omítek. Společnost Lias Vintířov reagovala na poptávku trhu a od loňského roku nabízí specielní tvarovky pro pohledové zdivo pod obchodním názvem Liapor R. Pohledové zdivo Liapor vhodně doplňuje stávající nabídku stavebního materiálu Liapor a je vyhledáváno stále více, jedním z důvodů je návrat k přírodním stavebním materiálům, u nichž je možno docílit ve spojení se stavebně fyzikálními vlastnostmi natolik atraktivní vzhled, že další úprava je nadbytečná. Tomuto trendu nahrává i úspora nákladů při použití pohledového zdiva během výstavby. S pohledovým zdivem Liapor lze vytvořit velmi esteticky zajímavé interiéry při zachování všech výhod zdiva z lehkého keramického betonu.Mezi tyto výhody patří především mrazuvzdornost, vysoká životnost, požární odolnost a dobré akustické vlastnosti. Pohledové zdivo nachází uplatnění zejména pro stěny výrobních a sportovních hal, kancelářských a technických prostor a pro ostatní neomítané nosné i nenosné příčky v chodbách, suterénech, sklepích a koridorech. Pohledového zdivo má díky přírodnímu materiálu s pravidelnou strukturou a stálou barevností nevšední, příjemně působící povrch.