přeskočit k navigaci »

Úvod > O společnosti Lias Vintířov > Perla Liaporu > Základní vlastnosti kameniva

Základní vlastnosti kameniva

Jíl pro výrobu Liaporu obsahuje jako hlavní minerály illit, kaolinit, křemík a dále úlomky slíd a fosilní zbytky. Fosilní zbytky a určité příměsi minerálů působí při expandaci. Vlastnosti Liaporu jsou vlastnosti čistě keramického materiálu.

 
 

Objemová hmotnost

Porézní struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. Sypná hmotnost Liaporu je od 250 do 900 kg/m3. Objemová hmotnost zrn Liaporu je od 500 do 1500 kg/m3. Specifická hmotnost materiálu je 2300 až 2600 kg/m3. Mezerovitost volně sypaného Liaporu je 40 až 50 %. Mezerovitost drceného Liaporu je 55 až 65 %. Setřesitelnost Liaporu je 2 až 13 %. Setřesitelnost drceného Liaporu je 8 až 20 %.

 

Tepelná vodivost

Díky porézní struktuře a keramické podstatě má Liapor vynikající tepelně izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech. Tepelná vodivost závisí na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Součinitel tepelné vodivosti λ má hodnotu od 0,09 W.m-1K-1. Graf závislosti součinitele tepelné vodivosti na sypné objemové hmotnosti viz. obrázek.

 

Pevnost v tlaku

Zrna Liaporu jsou téměř kulovitá, mají pevnou slinutou skořápku a rovnoměrně porézní jádro. Tato struktura dává Liaporu i při velmi nízké hmotnosti dobrou pevnost. Pevnost zrna závisí dále na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Pevnost v tlaku se určuje stlačením ve válci a má hodnotu od 0,7 do 10 MPa. Závislost pevnosti a sypné hmotnosti viz. obrázek.

 

Trvanlivost

Liapor je nejen mechanicky odolný, ale také chemicky stabilní. Zrno odolává kyselinám i louhům. Ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé výluhy ani plyny.

Žáruvzdornost

Liapor v žáru vzniká a je žáru odolný. Je objemově stabilní do teploty 1050 °C. Jako materiál na čistě keramické bázi je Liapor dle ČSN 73 0823 zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti A – materiál nehořlavý. Tato vlastnost není prokazována dalšími zkouškami, neboť je u keramického materiálu považována za konstantní.

Vlhkost

Nespornou výhodou Liaporu je, že může být dodáván v dokonale suchém stavu. Liapor je ve výrobně skladován z části v uzavřených silech a z části na otevřených skládkách. Materiál skladovaný v uzavřených silech má vlhkost do 1 % hmotnosti, zatímco materiál skladovaný na otevřených skládkách mění vlhkost v závislosti na počasí od 1 až do 25 % hmotnosti. Pro některé aplikace, jako např. zásypy dřevěných konstrukcí nebo suché maltové či betonové směsi, je možno použít pouze suchý materiál (tedy s garantovaným obsahem vlhkosti do 1 %), přičemž tento požadavek musí být uveden v objednávce.

 
Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost

 

Nasákavost

Liapor není hygroskopický a nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Přirozená ustálená vlhkost je 0,2 % objemu. Pokud je Liapor umístěn do konstrukce suchý a je chráněn proti přímému přístupu vody, zůstává dokonale suchý. Samotné zrno Liaporu, zásyp z Liaporu ani výrobky z Liaporu nemají kapilární strukturu a voda v nich tudíž nevzlíná. Pokud je zrno Liaporu zcela ponořeno pod vodu, postupně nasákává, ale na vzduchu poměrně rychle vysychá. Průběh nasákávání viz. tabulka: Nasákavost Liaporu a průběh nasákávání a vysychání viz. obrázek

Nasákavost Hmotnostní Objemová
po 30 minutách 2 až 7 % 1 až 4 %
po 24 hodinách 7 až 19 % 6 až 8 %
po 48 hodinách 20 až 25% 11 až 13%
po 120 hodinách 22 až 30% 13 až 16%
po 180 dnech 30 až 45% 18 až 24%

Mrazuvzdornost

Porézní nekapilární struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. Proto Liapor odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.

Objemová stálost

Po setřesení je vrstva Liaporu objemově stabilní a nevykazuje další sedání ani dotvarování.

Chemické složení

Po tepelném zpracování vstupní suroviny je výsledné mineralogické složení Liaporu následující, viz.tabulka.

Chemické složení Liaporu Liapor, Liaflor % hm. výrobky z Liaporu pojené cementem % hm.
tolerance pro jednotlivé složky je ± 5 %
oxid křemičitý SiO2 52 45
oxid hlinitý Al2O3 23 17
oxid železitý Fe2O3 10 8
oxid vápenatý CaO 5 20
oxid draselný K2O 2 2
oxid hořečnatý MgO 2 2
oxid titaničitý TiO2 2 1
oxid fosforečný P2O5 2 1
ostatní složky   2 4

Složky jsou pevně navázány a ve stavebních aplikacích se z Liaporu neuvolňují žádné škodlivé emise.

Obsah organických a cizorodých částic

Liapor prochází tepelným zpracováním, proto je obsah organických částic téměř nulový. Stejně tak obsah cizorodých částic, neboť Liapor prochází při třídění řadou sít, která částice zachytí. Ztráta žíháním (1000 °C) Liaporu má při zkouškách nulovou hodnotu.

Obsah sloučenin síry a chloridů

Celkový obsah síry je 0,2 až 0,5 % hmotnosti, obsah sirníků je 0,02 až 0,05 % hmotnosti a obsah chloridů 0,005 až 0,01 % hmotnosti, takže Liapor velmi dobře vyhovuje pro použití pro vyztužený i předpjatý beton.

Zdravotní nezávadnost

Liapor neuvolňuje žádné plynné emise ani žádné pro lidi škodlivé výluhy. Z hlediska obsahu přírodních radionuklidů je Liapor systematicky zkoušen v souladu s § 6 zákona č. 18/1997 Sb. a přílohy č. 11 vyhlášky č. 184/1997 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany).

Obsah chemických příměsí, jako např. sloučenin síry a chloridů, nebo úroveň radioaktivity se hodnotí ve hmotnostních procentech, takže při srovnání například s hutným kamenivem jsou skutečné koncentrace látek ve srovnatelné konstrukci až 5x nižší, neboť Liapor má až 5x nižší objemovou hmotnost.

Vliv na životní prostředí

Liapor sestává z čistého expandovaného přírodního jílu. Po skončení životnosti mohou být výrobky z Liaporu recyklovány, např. drcením, a použity znovu ve formě lehkého kameniva.

 

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

 
 

poptávka

Přejít na e-shop

 
Liapor

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz