přeskočit k navigaci »

Úvod > O společnosti Lias Vintířov > Perla Liaporu > Výroba kameniva Liapor

Výroba kameniva Liapor

Výroba kameniva Liapor

Doloženým původcem současného způsobu výroby expandovaných jílů je Stephen John Hayde z Kansas City, Missouri. Byl to stavební podnikatel a cihlář, který si při výrobě cihel všiml nafukování některých bloků při dosažení vysokých teplot během vypalovacího procesu. V letech 1911 a 1912 provedl první pokusy s kamenivem z tohoto materiálu a 12.2. 1918 dostal patent na svůj postup výroby kameniva expandováním břidlice v rotační peci. V roce 1920 začal v Kansas City vyrábět první průmyslový podnik expandovanou břidlici - Haydite. Největší rozvoj průmyslové výroby lehkých kameniv z expandovaných jílů a břidlic proběhl v první polovině 20. století v USA.

Průmyslový proces výroby lehkých kameniv z expandovaných jílů a břidlic je různý podle vlastností vstupního materiálu. Záleží na obsahu vody a historii těchto přírodních materiálu. Používá se buď plastický postup - podobný přípravě jílu pro výrobu cihel, který je obvyklejší pro plastické jíly, nebo suchý postup drcením nebo mletím a potom granulováním, který je obvyklejší pro tvrdší břidlice. Vypalování a expandování probíhá v obou případech v rotačních pecích při teplotě 1100 až 1200 °C. Rotační pece jsou obvykle vytápěny protisměrným způsobem. Při některých výrobních postupech se vyrábí kamenivo vždy jedné požadované úzké frakce, např. 4–8 nebo 8–16 a s požadovanou sypnou hmotností s malými odchylkami, např. 300, 400, 500 kg/m3 ± 5 až 15 %. Při jiných výrobních postupech se vyrábí najednou široká frakce např. 0–16 mm, přičemž se průběžně kontroluje a řídí sypná hmotnost vytříděné užší frakce. Široká frakce se potom přesně třídí na úzké frakce, které mají požadovanou sypnou hmotnost podle frakce, např. 290, 350, 525 kg/m3 s tolerancemi ± 10 až 15 %, přičemž větší zrna mají nižší objemovou hmotnost a drobná vyšší.

Dobré vlastnosti pro výrobu Liaporu vykazují jíly z usazenin z Jurských moří z druhohorního období Lias staré 150 milionu let. Odtud je také odvozen název skupiny výrobců a výrobku. Při těžbě jílu se často nachází fosilie živočichů z dávných časů.

Výroba kameniva Liapor

Výroba ve Vintírově

Firma Lias Vintířov používá plastický postup, výrobu široké frakce a následné přesné třídění na úzké frakce. Liapor je ve Vintířove vyráběn z třetihorních cypřišových jílů, které tvoří nadloží hnědouhelných slojí Sokolovské pánve. Při výrobě nejsou používány žádné umělé porotvorné přísady, podmínkou expandace je pouze vhodné přírodní složení jílu a jeho dobré zpracování.

Díky vynikajícím vlastnostem jílů ve využívaném ložisku a díky úrovni jejich zpracování je Liapor z Vintířova se svou sypnou hmotností frakce 8–16 mm pod 300 kg/m3 jedním z nejlehčích materiálů tohoto druhu na světě.

 
Výroba kameniva Liapor

Postup výroby ve Vintířově

Vytěžený jíl je v několika stupních drcen a plastifikován. Potom jsou různými způsoby vytvářeny granule potřebné velikosti a tvaru. Tyto granule prochází rotační pecí, kde expandují při teplotě asi 1150 °C. Poté prochází expandovaný granulát chladičem, vychlazený je poté dopravován ke třídicí lince a tříděn na jednotlivé frakce. Vytříděný Liapor je skladován v uzavřených silech, nebo na otevřených skládkách. Část Liaporu se ještě dále zpracovává drcením. Z uzavřených sil muže být zákazníkům dodáván téměř dokonale suchý materiál.

 

Systém kontroly jakosti výroby

Výroba kameniva Liapor

Liapor je základní surovinou pro řadu dalších aplikací ve stavebnictví, a proto jsou jeho vlastnosti velmi pečlivě sledovány jak z hlediska mechanicko fyzikálního a chemického složení, tak z hlediska zdravotní nezávadnosti. V pravidelných intervalech jsou na odebíraných vzorcích prováděny zkoušky, jejichž výsledky jsou sledovány vlastní zkušebnou, nezávislými akreditovanými zkušebnami (TZÚS Praha). Protože značný objem Liaporu je exportován, je jeho kvalita dozorována také zahraniční zkušebnou (LGA Norimberk). Firma Lias Vintířov je rovněž členem Svazu výrobců lehkých kameniv, ve kterém jsou sdruženi výrobci z celé západní a střední Evropy, a který rovněž kontroluje kvalitu výrobku. Pravidelně je sledována sypná hmotnost, objemová hmotnost zrna, tvar zrna, mezerovitost, setřesitelnost, křivka zrnitosti, obsah cizorodých částic, obsah sloučenin síry, mrazuvzdornost, součinitel tepelné vodivosti, radioaktivita atd. Tyto pravidelné zkoušky jsou pro zákazníky zárukou stabilních vlastností Liaporu.

Normy a předpisy pro lehká kameniva

Všeobecně

V českých technických normách je sice lehké kamenivo definováno, specifické požadavky na vlastnosti a zkoušení lehkých kameniv však v ČSN nejsou. Protože Liapor jako lehké kamenivo pro stavební účely je stanoveným výrobkem podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb., vypracovala pro něj firma Lias Vintířov spolu s TZÚS Praha Stavební technické osvědčení. 03–7424 Umělé lehké kamenivo z expandovaného jílu – Liapor – pro použití ve stavebnictví. V tomto STO jsou stanoveny základní požadavky na Liapor. Protože je Liapor z časti vyvážen do Německa i jiných evropských zemí, jsou kriteria ve stavebním technickém osvědčení pro hodnocení vlastností Liaporu stanovena tak, aby byla ve shodě s DIN 4226 pro lehké kamenivo. V současné době vznikají rovněž evropské normy pro lehká kameniva, které však dosud nejsou platné.

Přehled základních norem pro lehká kameniva

ČSN
ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví, klasifikace. ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení ČSN 72 1170. Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení. Stavební technické osvědčení 03–7424, Umělé lehké kamenivo z expandovaného jílu – Liapor – pro použití ve stavebnictví.

EN
EN  13055-1 Lehká kameniva – část 1: Lehká kameniva pro beton a maltu. (Lightweight aggregates for concrete and mortar EN  13055-2 Lehká kameniva – část 2: Lehká kameniva pro aplikace jiné než beton a malta. (Lightweight aggregates for applications other then concrete and mortar)

DIN
DIN 4226-2 Kamenivo do betonu, díl 2, Kamenivo s pórovitou strukturou (lehké kamenivo), názvosloví, značení, požadavky. (Zuschlag für Beton, teil 2 Zuschlag mit porigen gefüge (Leichtzuschlag). Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen)

Soustava českých technických norem

Tri použití Liaporu jako kameniva do betonu platí ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely, Názvosloví a klasifikace, dále ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely - základní ustanovení a ČSN 72 1170 Zkoušení kameniva pro stavební účely - základní ustanovení ,jakož i ustanovení příslušných souvisejících norem. Dle ČSN 72 1510 je Liapor zatříděn jako keramzit - umělé pórovité kamenivo vyráběné expandováním jílu. Pro hodnocení Liaporu pro účel posouzení shody podle zákona č. 22/1997 Sb. je Liapor zkoušen a certifikován podle Stavebního technického osvědčení 03–7424 Umělé lehké kamenivo z expandovaného jílu – Liapor – pro použití ve stavebnictví.

Soustava evropských norem

Komisí CEN/TC 154 /SC 5 Lehká kameniva jsou připravovány nové evropské normy pro lehká kameniva, EN  13055-1 Lehká kameniva – část 1: Lehká kameniva pro beton a maltu. (Lightweight aggregates for concrete and mortar) a EN  13055-2 Lehká kameniva – část 2: Lehká kameniva pro aplikace jiné než beton a malta. (Lightweight aggregates for applications other then concrete and mortar). Tyto normy specifikují požadavky na lehká kameniva do betonu a malt a na lehká kameniva pro tepelné izolační zásypové vrstvy a další aplikace. Jsou připravovány rovněž normy pro zkušební postupy vlastností lehkých kameniv. Normy řeší speciální problematiku lehkých kameniv komplexním způsobem a budou pro uplatnění tohoto druhu výrobku přínosem.

Soustava německých norem

V soustavě německých norem je základní normou DIN 4226 Kamenivo do betonu, díl 2, Kamenivo s pórovitou strukturou (lehké kamenivo), názvosloví, značení, požadavky. (Zuschlag für Beton, teil 2 Zuschlag mit porigen gefüge (Leichtzuchlag). Begriffe, Bezeichnung, Anforderungen)

 

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte

 
 

poptávka

Přejít na e-shop

 
Liapor

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

357 44 Vintířov CZ
tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz